Associació Salut i Família

Salut i Familia té per missió assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat pel que fa al seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió ens els aspectes mèdics, psicològics, interculturals, socials i, en el seu cas, jurídics en les diverses vessants relacionades amb la salut sexual i reproductiva com la planificació familiar i la interrupció voluntària de l’embaràs, així com les relacions familiars i les necessitats bàsiques de salut, suport social i assentament.

Adreça:

Via Laietana, 40, 3.2.B
08003 Barcelona

Persona de contacte: Rossend Fernández

Contacte:

Telèfon: 932682453
A/e:

Web:

Registre estatuts: Inscrita en el registro Nacional de Associaciones del Ministerio del Interior amb el núm. 70.334 - Comptes auditats per AUDIT SET. s.l.p.