Uncategorised

Serà vocació de les associacions promotores del Codi posar a disposició de qualsevol altra associació de qualsevol domicili de Catalunya o de l’Estat espanyol el contingut d’aquest Codi i la seva experiència per afavorir la posada en marxa de processos semblants en altres localitats, en coherència amb el principi de solidaritat que impregna el conjunt d’actuacions que es volen promoure des d’aquest recull de pautes de conducta.

 • de la gestió econòmica... Open or Close

  És bona pràctica:

  a) Cercar la millor eficàcia dels recursos existents i assolir resultats positius en cada exercici.

  No és bona pràctica:

  a) El fet que els professionals o personal retribuït de l’Associació formin part de la Junta Directiva directament o tinguin vinculació com a cònjuges, parelles de fet o parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb els membres de la Junta directiva.

  b) El pagament de retribucions als professionals que treballen en la realització de les activitats quan l’associació no té més persones associades que les que formen la Junta Directiva i/o els professionals retribuïts, o que aquests puguin ser sempre majoria a les assemblees generals.

  c) Realitzar activitats per obtenir recursos o fons de manera desproporcionada amb les activitats que es fan per assolir les finalitats estatutàries.

  d) Realitzar activitats econòmiques sense tenir en compte els drets dels consumidors i usuaris.

 • de la participació interna... Open or Close

  És bona pràctica:

  a) La recerca de formes imaginatives de foment de la participació utilitzant qualsevol tècnica, per tal d’assolir una major preocupació i intervenció de les persones associades en el funcionament de l’associació.

  b) La presentació a les assemblees, juntament amb la memòria i l’estat de comptes, d’una altra memòria sobre l’estat de la participació interna i dels mitjans emprats, o a emprar, per aportar millores i en la qual es defineixin objectius i indicadors per delimitar el seu grau d’assoliment.

  c) Fomentar la incorporació i la participació d’aquelles persones que, de manera voluntària i puntual, col·laboren en les activitats i, fins i tot, de les persones beneficiàries o usuàries de l’activitat.

  d) Promoure el consens i evitar les votacions.

  e) Elaborar reglaments de funcionament que puguin establir les pautes del marc de relació entre els associats i associades i facilitin la transparència i la democràcia de l'associació.

 • de la gestió associativa... Open or Close

  És bona pràctica:

  a) La renovació regular dels òrgans de direcció i la limitació del mandat directament en els estatuts.

  b) Afavorir que les persones associades puguin dirigir-se a la Junta Directiva per exposar el seu punt de vista respecte a una determinada qüestió de l’associació.

  c) Elaborar i presentar memòries que expliquin les activitats realitzades i el grau de compliment dels requisits del Codi Ètic.

  No és bona pràctica:

  a) L’exercici continuat d’un càrrec representatiu o de la Junta directiva durant més de vuit anys.

 • de la transparència econòmica... Open or Close

  És bona pràctica:

  a) Fer públiques les fonts de finançament i fer conèixer a les persones associades quines són aquestes i quins condicionants tenen o poden tenir.

  No és bona pràctica:

  a) Realitzar activitats econòmiques contràries a les missions o finalitats delimitades per les associacions, que fomentin indiscriminadament el joc o el consum de productes nocius per a la salut com ara el tabac o l’alcohol.

  b) Donar obsequis gratuïts als associats i associades per incrementar la relació entre la Junta i les persones associades.

 • de la gestió respectuosa dels recursos humans... Open or Close

  És bona pràctica:

  a) Establir mitjans de participació i comunicació per tal que el personal remunerat pugui conèixer en profunditat el funcionament de l’associació.

  No és bona pràctica:

  a) Contractar personal sense respectar els seus drets socials com a treballadors i sense garantir les condicions normals de mercat.

  b) Utilitzar el voluntariat només com a mà d’obra gratuïta i no com un veritable recurs humà amb potencialitat i capacitat d’intervenció que cal administrar amb cura, tot facilitant l’increment gradual del seu compromís en el projecte associatiu.

  c) Retribuir el voluntariat amb diners ni amb espècies, sens perjudici de col·laborar en les despeses que els pugui causar la seva participació a l’activitat.

 • de la sostenibilitat de les associacions... Open or Close

  És bona pràctica:

  a) Fomentar el reciclatge de les deixalles de l’associació, i la cura del medi ambient, i procurar emprar mitjans que no el malmetin.

  b) Promoure entre els associats i associades l’ús d’embalatges i objectes no contaminats, la recollida selectiva de deixalles, la utilització d’estris no contaminants i, en general, la promoció de l’educació mediambiental i el respecte al nostre entorn natural.

  No és bona pràctica:

  a) Gastar per gastar sense tenir en compte la necessitat que es pretén cobrir amb la despesa, o fer-ho simplement per complir la formalitat derivada de la subvenció atorgada per a la seva realització.

 • de la confiança entre els membres de l'associació... Open or Close

  És bona pràctica:

  a) Impulsar comissions de conflictes o arbitrals que escolten les parts implicades i resolen sobre el tema per tal d’evitar d’enfrontament de les posicions.

  b) Revisar regularment les tasques de la Junta Directiva i promoure comissions o espais on qualsevol queixa de qualsevol associat i associada o persona afectada es pugui transmetre i resoldre de manera ràpida, sens perjudici de l’última decisió de l’assemblea.

 • de la relació amb les administracions públiques... Open or Close

  És bona pràctica:

  a) Mantenir la independència de criteri i saber administrar els punts d’acord i desacord per treure’n el màxim profit possible a l’efecte del compliment de la missió.

El Codi ètic de les associacions de Barcelona disposa de diferents mecanismes de compliment en la renovació dels quals participen les entitats adherides. El mes de febrer de 2015 se'n van aprovar els darrers criteris, els quals suposen l’obligatorietat de lliurar, com a mínim, una vegada dins el trienni de seguiment, la memòria social i respondre el formulari en línia, en el qual les entitats que en formen part hi fan una autodiagnosi del funcionament a partir del decàleg ètic.

Objectius

Continuar avançant i plantejant aspectes que millorin el reconeixement i el bon govern de les associacions més enllà de les consideracions legals.

Metodologia de treball

El qüestionari és d’accés tancat i, inclou una bateria d’indicadors repartits en diferents apartats que a més de l’autodiagnosi, permet que les dades introduïdes puguin oferir l’evolució dels diferents períodes de seguiment, l'elaboració de diferents informes comparatius (per dimensió, sector, àmbit geogràfic... ,) i veure aquells aspectes que es poden millorar. Alhora, les dades introduïdes, les poden utilitzar les entitats per a altres usos interns i/o externs.

Estructura informe

 • Fitxa entitat. Dades públiques que es visualitzen a la fitxa de la pàgina web d’entitats adherides i vinculada al resum que genera l’informe sobre el bon govern de les associacions.

El qüestionari fet a mida està distribuït en tres apartats que posen èmfasi en els aspectes següents:

 • Secció A. El govern i el seu funcionament
Assemblea
Junta directiva
Funcionament
 
 •  Secció B. La base social
 Les persones associades
 Les persones voluntàries
 Les persones assalariades
 
 •  Secció C. La gestió
 Informació
 Transparència
 Avaluació i innovació

La pàgina que sol·licites no existeix!

Has demanat la pàgina {%sh404SEF_404_URL%}, però no es troba als nostre servidor. Potser no podeu visitar aquesta pàgina perquè:

 • l'enllaç està obsolet o ja no existeix
 • l'adreça està mal escrita
 • no teniu accès a aquesta pàgina
 • S'ha produït un error mentre es processava la vostra sol·licitud.

{sh404sefSimilarUrlsCommentStart}Si us plau proveu una de les pàgines següents:{sh404sefSimilarUrlsCommentEnd}

{sh404sefSimilarUrls}