Iceberg 1El passat mes de juliol va entrar en vigor la Llei Catalana de Transparència. Una llei que entre altres coses pretén posar ordre a les males pràctiques en la gestió de diners públics i restablir la confiança entre les administracions i la ciutadania, fet que també afecta a moltes associacions i fundacions. Tot plegat requerirà certa pedagogia i adaptació per part de tothom, ja que hem de tenir en compte que a diferència d'altres països amb una llarga tradició democràtica, aquí tot just comencem a legislar aquest tema.

A continuació us donem quatre pautes de com podem anar reflectint la informació en els nostres canals de comunicació digitals. Com a idea el compliment de la llei no ens ha de generar més feina de la que ja fem, només cal que la informació sigui visible, ordenada temàticament i de forma intuïtiva de localitzar. En la mesura del possible, aquesta hauria de ser la original (informes externs, certificacions, contractes, convenis, ...).

 

Qui està obligat a complir la llei de transparència?

Totes les organitzacions no lucratives que hagin rebut ajudes o subvencions públiques

a) Si percebem més de 100.000 € anuals de subvencions o ajuts públics o si,

b) Un 40% o més dels nostres ingressos anuals provenen de subvencions o ajuts públics (mínim: més de 5.000 €) i

c) Si rebem una subvenció d’import superior a 10.000 € d’un mateix ens públic.

Les entitats que es trobin en algun d'aquests supòsits han de complir les obligacions de transparència dels Capítols II i III de la Llei. No és obligatori publicar tota aquesta informació en un apartat específic anomenat "Transparència o portal de transparència".

La responsabilitat de la informació publicada recau en l’entitat i responen d’ella els membres de l’òrgan de govern o els patrons.

 

Quins canvis s’han de fer a la pàgina web o aplicacions per dispositius mòbils?

Principalment s’haurà d’ampliar la informació en l’apartat que ja tenim en la vostre pàgina web o dispositiu mòbil: Qui som, L’entitat, Presentació, ...  on quedin recollides totes les obligacions informatives que demana la llei. Aquestes han de ser comprensibles, estructurades per temes i en format reutilitzable. A la vegada que aquesta sigui verídica, objectiva i, sobretot, que estigui al dia.

També podeu optar dins aquest apartat per obrir una secció amb un títol propi: Transparència, rendició de comptes, governabilitat, ... on quedi recollida tota o una part de la informació. En tot cas la forma de fer-ho ha de ser coherent amb la comunicació habitual de l’entitat i no amb la simple aplicació d’una llei.

Les obligacions de comunicació que cal donar principalment tenen a veure amb:

1. Informació institucional i organitzativa

 • Denominació i dades de contacte: telèfon i adreces postals i electròniques
 • Normativa aplicable (Estatuts, Reglament Règim intern, Pla estratègic, Llei de voluntariat, ...)
 • Finalitat i Pla anual d'activitats que es desenvolupen d’acord amb els estatuts (descripció de les activitats, número de persones treballadores i voluntàries implicades, beneficiaris o usuaris, indicadors de realització de les activitats)
 • Memòries socials (com a mínim recomanem els darrers cinc anys)
 • Composició de la Junta directiva o Patronat, amb identificació dels seus membres, perfils i trajectòries; dels òrgans delegats, d’assessorament i de control intern, si es tenen
 • Organigrama que identifiqui els responsables dels equips de direcció i gestió de l’entitat amb els seus perfils i trajectòries professionals, si s'escau
 • Les entitats vinculades, la pertinença a federacions, adhesions Codi ètic, Xarxes...

2. Informació econòmica i patrimonial

 • Pressupost anual (amb la previsió d’ingressos i despeses corresponent a les diferents activitats)
 • Comptes anuals, l’informe d’auditoria -si hi estan subjectes- , els informes dels òrgans de control extern, ...
 • Retribució dels òrgans de direcció i administració de les entitats que perceben ajuts i subvencions d’import superior a 10.000 €.
 • Inventari del patrimoni de les entitats
 • Contractes i convenis subscrits entre les entitats i les administracions públiques i els ajuts i subvencions atorgats per aquestes (millor desglossat per departaments, àrees o regidories)

3. Gestió administrativa

Contractes

 • Òrgan responsable de l’entitat en matèria de contractació (Junta directiva, patronat, gerència, ...)
 • Relació de contractes subscrits amb les administracions públiques (objecte del contracte i l’import, durada, les modificacions i pròrrogues)
 • Aquesta informació ha d’estar actualitzada i ha de fer referència, com a mínim, als últims cinc anys, comptadors a partir de l’entrada en vigor de la Llei de transparència

Convenis

 • Relació dels convenis vigents, de contingut econòmic  i dels que no en tenen, indicant data, parts signants, objecte, els drets i obligacions i el període de vigència
 • Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc
 • Informació sobre el compliment i l’execució

 

Comunicar-ho a l'Administració de la Generalitat i a l'Ajuntament

Totes les entitats registrades al Registre d’Entitats Jurídiques, una vegada hagin posat al dia la informació a la seva pàgina web, ho han de notificar a la Generalitat de Catalunya mitjançant un formulari a la pàgina de Tràmits de la Generalitat.

En aquest sentit el Govern està establint mecanismes per fer possible la publicació d’enllaços al portal Transparència Catalunya i aconseguir que sigui un únic espai de consulta de totes les entitats subjectes a criteris de transparència activa.

Les entitats esportives, ho hauran de notificar al Consell Català de l'Esport.

Les entitats que perceben ajuts i subvencions, no inscrites en els anteriors registres, podran dirigir-se al departament responsable del seu registre.

En els cas dels ajuntaments aquests també podran habilitar algun procediment per fer efectiva aquesta comunicació. A Barcelona s'està posant en funcionament l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP)

Altres informacions relacionades: Registre de grups d'interès

Portal de la transparència del Gobierno de España