certdigitalAquest 2 d’octubre ha entrat en vigor la Llei 39/2015 que obliga a totes les associacions i fundacions, així com els grups sense personalitat jurídica, a relacionar-se amb les Administracions Públiques, mitjançant signatura electrònica per presentar documents i fer sol·licituds a través del registre.

El valor legal de la signatura o certificat digital és equivalent al de la signatura manuscrita, ja que garanteix que cap altra persona intercepti o alteri les dades comunicades. El certificat digital l'ha d'emetre i validar l'entitat autoritzada, anomenada entitat certificadora. El fet de no disposar d'aquest certificat comportarà una sanció monetària per part de les Administracions Públiques de 250 €.

Amb el certificat digital es podran realitzar qualsevol tipus de tràmits per internet, especialment els relacionats amb les Administracions Públiques.

Alguns dels tramits que es poden realitzar són:

  • Presentació de documents, sol·licituds i declaracions a l'Agència Tributària, i consulta posterior del seu estat de tramitació.
  • Obtenció de certificats tributaris i de Seguretat Social (d'estar al corrent d'obligacions, de situació censal,...)
  • Gestió a la Tresoreria de la Seguretat Social d'altes, baixes i incidències del personal contractat.
  • Tràmits al Registre d'Associacions o al Protectorat de Fundacions (amb un 50% de descompte a la taxa que li correspongui al tràmit).
  • Signatura i tramesa de factures electròniques.
  • Quan la convocatòria ho permeti, gestió de sol·licituds de subvencions i, en alguns casos, la seva justificació posterior.
  • Gestió i liquidació dels tributs locals.

Des de l’1 de juliol només és possible obtenir un certificat de representant, ja que segons el Reglament (UE) 910/2014, no contempla la emissió de signatures digitals a persones jurídiques o sense personalitat jurídica.

Més informació