GeneralitatEl proper 1 de juliol de 2015 entrar en vigor la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual afecta a la majoria de les organitzacions no lucratives que reben finançament públic (entitats que prestin serveis públics, entitats que rebin subvencions o ajuts públics i entitats adjudicatàries de contractes amb l’Administració pública).

I dins els següents supòsits:

a) Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 € anuals.
b) Si almenys el 40% de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 €.
 

La Llei, pensada inicialment per l’administració, té com a objectiu facilitar als ciutadans el coneixement del funcionament de les administracions públiques, i el control i transparència en el destí dels diners públics i en aquest sentit acaba afectant a les organitzacions no lucratives que fa que el seu incompliment del deure pugui ser motiu de l’aplicació d’un règim sancionador (CAPITOL II). Aquest dependrà del grau d’incompliment de la llei on s’estableixen tres graus d’infraccions: les molt greus, les greus i les lleus.

En el cas de les organitzacions no lucratives, el sistema de sancions inclou diferents conseqüències com amonestacions, multes de 600 € a 12.000 €, inhabilitació per rebre ajuts públics entre 1 a 5 anys o la suspensió per contractar amb l’Administració pública fins a 6 mesos.

El procediment sancionador es pot iniciar a través de l’Administració pública, per la denúncia d’un tercer o el Síndic de Greuges, la Sindicatura de comptes i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'aplicació d'aquesta llei que ja apuntava el mateix Llibre tercer del Codi Civil , va acompanyada d'altres mesures legislatives més recents com la Llei de blanqueig  i la del protetorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat  pública.

Tot plegat fa necessària la posada al dia de moltes de les eines relacionades amb la gestió i la comunicació associativa, en el sentit més ampli.